Monday, January 9, 2012

The Last Shuriken

Сүүлчийн Шүрикэн by man++

Хамгаас хайрт түүндээ зориулав


Эхлэл бүлэг - Бүхнийг эхлүүлэгч

- I KNOW I KNOW. I NEED A MYSTERY ...


Крийтор (Creator) - Тэр бол бүхнийг эхлүүлэгч... Түүнд бүхнийг хянах, бүгдэд нөлөөлөх боломж байсан. Ядаж л энэ бүхнийг эхлүүлэхгүй байж болох байсан...

Харин одоо бол бүх зүйл түүний хяналтаас гарсан. Тэр одоо яаж ч нөлөөлж тэр дундаа зогсоож чадахгүй.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.